DERECHOS RESERVADOS - MAURICIO MARTINEZ R.

ENCICLOPEDIA WEB
Artes Escénicas de China
CONTACTO ENLACES PATRIMONIO MÚSICA ÓPERA INICIO MÚSICAS DE ASIA
Internet Radio

Compositores

MÚSICA

Liu Tianhua

1895-1932

CH'ENG Mao-yün

1900-1957

Xian Xinghai

1905-1945

Xiao Shuxian

1905-1991

Ma Sicong

1912-1987

Nie Er

1912-1935

Wang Luobin

1913-1996

Zhu Jian´er

1922-

Du Mingxin

1928

Peng Xiuwen

1931-1996

Wong Jim

1940-2004

Zhao Jiping

1945-

Qu Xiao-Song

1952-

Chen Yi

1953-

Jing Jing Luo

1953-

Zhou Long

1953-

Bun-Ching Lam

1954-

Bright Sheng

1955-

Ye Xiaogang

1955-

Guo Wenjing

1956-

Cong Su

1957-

Tan Dun

1957-

Jian-Hua Zhuang

1959

Yihan Chen